Cultuureducatie met Kwaliteit is een vierjarig landelijk programma dat cultuureducatie in het primair onderwijs wil verbeteren. Het rijk streeft naar een vaste plek voor cultuuronderwijs in het curriculum en wenst dat het vak inhoudelijk van een stevig fundament wordt voorzien.
Het programma zorgt ervoor dat basisscholen hun leraren bijscholen in het geven van cultuuronderwijs en een doorlopende leerlijn cultuureducatie ontwikkelen die bij de eigen schoolvisie past. Ook ziet het programma erop toe dat culturele instellingen, zoals musea, theaters en bibliotheken, educatieactiviteiten ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van de basisscholen in de regio.

Fonds voor Cultuurparticipatie

De hoofduitvoering van het programma ligt in handen van Het Fonds voor Cultuurparticipatie. In het voorjaar van 2013 konden gemeenten en provincies bij het fonds een aanvraag indienen voor deelname aan het programma. Zij stelden hiervoor een culturele instelling in hun gemeente of provincie aan die de aanvraag voor hen schreef. Keurde het Fonds het verzoek goed, dan kwam de gemeente of provincie in aanmerking voor de matchingsregeling. Deze regeling zorgt er voor dat het Fonds maximaal de helft van de begrote kosten subsidieert. De andere helft komt van de gemeenten en provincies zelf. Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie staat een overzicht van de gehonoreerde plannen.

Lees alles over de mogelijkheden voor advies en bijscholing in de brochure:

Gemeentelijke visie op kunst en cultuur in Vlaardingen

Algemeen

Cultuur verbindt, overbrugt verschillen en kan de economie een impuls geven. Dat is de aantoonbare toegevoegde waarde van cultuur, zowel voor de inwoners als voor de stad als geheel.

Specifiek

Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan de kwaliteit van de stad, aan de versterking van de sociale structuur en aan het meenemen van mensen in het culturele leven in Nederland voor wie dat van huis uit niet vanzelfsprekend is. Mensen op jonge leeftijd in aanraking brengen met kunst en cultuur bevordert een grotere deelname van burgers aan het culturele leven.

Gemeentelijke visie op kunst en cultuur in Schiedam

Algemeen

Cultuur zorgt voor verbinding en inspiratie en is een verrijking voor het individu en de samenleving.

Specifiek

De gemeente Schiedam zet in op het versterken van cultuurparticipatie. Cultuurparticipatie levert immers een belangrijke bijdrage aan de doelstelling om ‘iedere Schiedammer de kans te bieden zich in voldoende mate te kunnen ontwikkelen en ontplooien om een maatschappelijke sterke positie te bereiken’. Schiedam zet in op de ontwikkeling van een specifiek op kinderen en jongeren gericht cultuureducatief programma, mede aansluitend op het beleid met betrekking tot de brede school. In het onderwijs is cultuureducatie een manier om stil te staan bij jezelf, de cultuur en de wereld om je heen. Door cultuureducatie kun je een steeds veranderende werkelijkheid (her)kennen en er vorm en betekenis aan geven.

Deelnemende scholen

Inmiddels nemen meer dan 25 scholen deel aan de regeling. Pilotscholen zijn ingestapt in 2013, de volgscholen zijn in schooljaar 2014-2015 gestart en de aansluitscholen zijn in schooljaar 2015-2016 ingestapt.