Kunstkracht in de Leerkracht 2016

Tijd:

Voor leerkrachten van niet-CMK scholen zijn nog enkele plekken bij de cursus Kunstkracht in de Leerkracht,  bij de workshops van drama, beeldend, dans en muziek. (de cursus erfgoed zit helaas al vol). Op woensdag 2 maart en 13 april vinden de cursussen plaats op diverse locaties in Schiedam en Vlaardingen.

Dans

In de cursus dans zijn de elementen tijd, kracht en ruimte het kader van waaruit de danswerkvormen gestalte krijgen. Dit uitgangspunt is afkomstig van Laban dansanalyse en geeft een laagdrempelig theoretisch kader om naar dans te kijken en ermee te werken.
In de cursus is aandacht voor thematisch werken.
Bijvoorbeeld: dierendansen voor de onderbouw, water/vuur/aarde/lucht voor de middenbouw en werelddans voor de bovenbouw. Ook is er aandacht voor dans en 21e eeuwse vaardigheden, waaronder communicatie, samenwerken en creativiteit. En natuurlijk dansplezier!

Muziek

Veel scholen stellen vast dat muziekonderwijs te weinig gestalte krijgt binnen de lespraktijk. In deze cursus ga je zelf zingen en musiceren met behulp van werkvormen die je ook in de klas kunt toepassen. Naast samen zingen is er aandacht voor ritme en melodie instrumenten. Na deze cursus pak je met plezier de methode uit de kast of zoek je een leuk lied op internet om samen met je klas te zingen.

Beeldend

In de cursus beeldend staat beschouwen centraal: ‘Filosoferen met Kunst’. Je leert vragen te stellen bij kunstwerken, zodat kinderen tot reflectie komen en leren verwoorden wat een kunstwerk bij hen oproept. Kunst is bij uitstek geschikt om over te filosoferen. Zeker met kinderen door hun nieuwsgierigheid, verwondering en onderzoekende natuur. De cursus besteed ook aandacht aan beeldende werkvormen met de nadruk op het creatieve proces. Daarbij gaat het er niet om een voorbeeld ‘werkje’ zo goed mogelijk na te maken. Ieders eigen creativiteit staat centraal!

Drama

Drama, ook wel theater of toneelspel genoemd, komt tegemoet aan de natuurlijke behoefte van kinderen om situaties uit hun belevingswereld na te spelen. Drama verrijkt niet alleen creatieve competenties, maar is ook een activerende didactiek voor het vergroten van de woordenschat, spreekdurf en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Naast teksttoneel is er ook aandacht voor bewegingstheater, waarbij de uitdrukkingskracht van het lichaam centraal staat.

Fotografie/media

In deze cursus staat de creatieve zeggingskracht van fotografie centraal. Je verdiept je in fotografische technieken en leert een gesprek voeren naar aanleiding van de heersende beeldcultuur. Ook praktische werkvormen komen aan bod, zoals fotobewerking en portretfotografie.

Erfgoed (vol)

De cursus rond erfgoed educatie is gericht op nadere kennismaking met de lokale culturele omgeving. Tijdens bezoeken aan erfgoedinstellingen als musea, archeologisch depot en gemeente archief doe je ideeën op om onderwerpen uit wereldoriëntatie te verbinden aan de culturele kaart van de omgeving. Er is aandacht voor de manier waarop erfgoed door de groepen heen aan bod kan komen. Je stelt daar een plan voor op en krijgt feedback van de docent.

Reserveren

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.